1. Godkännande av Supreme Suspensions villkor

Din tillgång till och användning av Supreme Suspensions omfattas exklusivt av dessa villkor. Du kommer inte att använda webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Genom att använda webbplatsen accepterar du till fullo villkoren och friskrivningarna i detta meddelande. Om du inte accepterar dessa villkor måste du omedelbart sluta använda webbplatsen.  

2. Råd

Innehållet på Supreme Suspensions webbplats utgör inte råd och bör inte litas på när man fattar eller avstår från att fatta något beslut.  

3. Ändring av användning

Supreme Suspensions förbehåller sig rätten att:

3.1 Ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) webbplatsen eller någon del av den utan föregående meddelande och du bekräftar att Supreme Suspensions inte ska vara ansvarig gentemot dig för någon sådan ändring eller borttagning och.

3.2 Ändra dessa villkor när som helst, och din fortsatta användning av webbplatsen efter ändringar ska anses vara ditt godkännande av en sådan ändring.

4. Länkar till tredje parts webbplatser

Supreme Suspensions webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som kontrolleras och underhålls av andra. Alla länkar till andra webbplatser är inte ett stöd för sådana webbplatser och du erkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga för innehållet eller tillgängligheten av sådana webbplatser.  


5. Upphovsrätt

5.1 All upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter på webbplatsen och dess innehåll (inklusive utan begränsning webbplatsens design, text, grafik och all programvara och källkoder kopplade till webbplatsen) ägs av eller licensieras till Supreme Suspensions eller på annat sätt används av Supreme Suspensions enligt lag.

5.2 När du går in på webbplatsen samtycker du till att du får tillgång till innehållet enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Inget av innehållet får laddas ner, kopieras, reproduceras, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan föregående skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren. Detta utesluter nedladdning, kopiering och/eller utskrift av sidor på webbplatsen endast för personligt, icke-kommersiellt hemmabruk.

6. Friskrivningar och ansvarsbegränsning

6.1 Webbplatsen tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK och SOM ÄR TILLGÄNGLIG utan några framställningar eller godkännanden och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke- intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

6.2 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kommer Supreme Suspensions inte att hållas ansvarigt för någon indirekt eller följdförlust eller skada (inklusive men inte begränsat till förlust av affärer, möjligheter, data, vinster) som uppstår ur eller i samband med användningen av webbplatsen.

6.3 Supreme Suspensions lämnar ingen garanti för att webbplatsens funktionalitet kommer att vara oavbruten eller felfri, att defekter kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller något annat som kan vara skadligt eller destruktivt.

6.4 Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att det utesluter eller begränsar Supreme Suspensions ansvar för dödsfall eller personskada till följd av Supreme Suspensions eller dess anställdas eller agenters försumlighet.

7. Skadestånd

Du samtycker till att hålla Supreme Suspensions och dess anställda och agenter skadeslösa från och mot alla skulder, juridiska avgifter, skador, förluster, kostnader och andra utgifter i samband med eventuella anspråk eller talan mot Supreme Suspensions som uppstår till följd av ditt brott mot Supreme Suspensions. dessa villkor eller andra skyldigheter som härrör från din användning av denna webbplats.  

8. Avgångsvederlag

Om någon av dessa villkor skulle bestämmas vara ogiltigt, olagligt eller omöjligt att verkställa av någon anledning av någon domstol med behörig jurisdiktion, ska sådana villkor eller villkor upphävas och de återstående villkoren ska fortsätta att gälla och förbli i full kraft och verkan och fortsätta att vara bindande och verkställbart.  

9. Tillämplig lag

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagen i Amerikas förenta stater (USA) och du underkastar dig härmed den exklusiva jurisdiktionen för amerikanska domstolar. För ytterligare information vänligen maila webmaster.